Areál Drienok Mošovce mimo sezóny (september - máj) zatvorený

Pripravujeme

4.5.2018 - 6.5.2016 VÝSTAVA SEVERSKÝCH A JAPONSKÝC PLEMIEN

15.6.2018 - 17.6.2018 CELOSLOVENSKÝ ZRAZ MOTORKÁROV

2.6.2018 OBECNÝ PIKNIK

24.8.2018 - 26.8.2018    41. ROČNÍK MEDZINÁRODNÉHO VOLEJBALOVÉHO TURNAJA

19.10 - 21.10.2018 VÝSTAVA SEVERSKÝCH A JAPONSKÝCH PLEMIEN

Nachádzate sa tu

Ubytovací a reklamačný poriadok

 

Športovo-rekreačné zariadenie Drienok v Mošovciach

 

 

Ubytovací poriadok

 

 

 

Úvod

 

1.Tento ubytovací poriadok upravuje vzájomné zmluvné vzťahy medzi poskytovateľom ubytovania – ŠRZ Drienok, s.r.o. vo svojich ubytovacích zariadeniach /Penzión Drienok*, Chatová osada*, Kemping*/ a zákazníkmi, ktorí využívajú tieto ubytovacie zariadenia.

 

2.Podmienky, ktoré upravuje tento ubytovací poriadok, sú pre obidve zmluvné strany záväzné.

 

 

Poskytovateľ ubytovania

 

1.Poskytovateľom ubytovania v Športovo-rekreačnom zariadení Drienok v Mošovciach je ŠRZ Drienok, s.r.o., Na Drienok 460, 038 21  Mošovce.

 

2.Poskytovateľ ponúka nasledovné ubytovanie:

 

Penzión Drienok* - celoročná prevádzka

 

Chatová osada* - sezónna prevádzka

 

Kemping* - sezónna prevádzka

 

 

 

Zákazník

 

1.Zákazníkom /hosťom/ ubytovaným v ŠRZ Drienok v Mošovciach je osoba staršia ako 18 rokov.

 

2.Osoby mladšie ako 18 rokov sa môžu ubytovať len v sprievode osoby staršej ako 18 rokov.

 

 

 

Ubytovanie

 

1.Ubytovať hosťa je možné len po predložení jeho občianskeho preukazu.

 

2.V prvý deň pobytu sa môže hosť ubytovať najskôr o 14.00 hod.

 

3.V posledný deň pobytu je hosť povinný uvoľniť ubytovacie priestory najneskôr o 10.00 hod.

 

4.Ak hosť neuvoľní ubytovacie priestory v posledný deň pobytu najneskôr o 10.00 hod., bude mu účtovaná cena za ďalší deň ubytovania v plnej výške.

 

5.V čase od 22.00 hod. do 06.00 hod. je v celom ubytovacom zariadení nočný kľud. Výnimkou sú akcie usporiadané poskytovateľom ubytovania /hudobné produkcie/ alebo podujatia organizované ubytovanými hosťami so súhlasom poskytovateľa ubytovania.

 

6.Ak sa počas prevádzkového obdobia Kempingu* chce hosť ubytovať v kempingu v čase, keď nie je na vrátnici služba, je povinný sa ohlásiť na recepcii v Penzióne Drienok*.

 

7.Hosť môže využívať len ubytovanie a služby, ktoré si objednal a zaplatil.

 

 

 

Cena ubytovania

 

1.Ubytovanie v ŠRZ Drienok v Mošovciach je poskytované za odplatu podľa cenníka platného v danom čase. Aktuálny cenník je vždy zverejnený na webovej stránke www.drienok.sk

 

2.Zákazník platí za ubytovanie v hotovosti pri začiatku pobytu cenu za celý pobyt a taktiež daň z ubytovania.

 

3. V prípade predčasného ukončenia pobytu bez zavinenia prevádzkovateľom zákazník nemá nárok na vrátenie uhradenej ceny za zvyšnú časť pobytu. V prípade ochorenia si náhradu môže uplatniť z cestovného poistenia, ak má takéto poistenie uzatvorené s poisťovňou.

 

4.Poskytovateľ ubytovania je oprávnený žiadať okrem platby za ubytovanie aj zálohu pre prípad poškodenia zariadenia ubytovacích priestorov alebo poškodenia zariadenia areálu ubytovaným hosťom. Výšku zálohy určí poskytovateľ ubytovania individuálne a zákazníka s jej výškou vopred oboznámi.

 

5.Zálohu zákazník uhradí pri začiatku ubytovania v zariadení spolu s platbou za ubytovanie.

 

6.Zo zálohy bude uhradená:

 

a/ prípadná škoda, ktorú hosť spôsobil poskytovateľovi ubytovania v ubytovacom zariadení alebo v celom areáli;

 

b/ sankcia v prípade, že hosť zanechá ubytovacie priestory v neprimerane znečistenom stave;

 

c/ sankcia v prípade, že hosť nedodržuje podmienky uvedené v ubytovacom poriadku.

 

d/ škoda vo výške zisku platnej ceny za ubytovanie, ktorá vznikne poskytovateľovi ubytovania tým, že hosť poškodil priestory vyhradené k ubytovaniu za celú dobu, počas ktorej nemôže poskytovateľ ubytovania v týchto priestoroch ubytovať ďalších hostí, až do doby odstránenia poškodenia;

 

e/ cena za ďalší deň ubytovania v prípade, že hosť neuvoľní ubytovacie priestory v posledný deň pobytu najneskôr do 10.00 hod.

 

7. Ak nevznikne žiadny dôvod na úhradu zo zálohy, poskytovateľ ju hosťovi vráti v plnej výške pri ukončení ubytovania. 

 

 

 

Práva a povinnosti zákazníka

 

1. Zákazník /hosť/ má právo:

 

a/ byť informovaný o všeobecných podmienkach ubytovania – ubytovací poriadok sa nachádza na recepcii;

 

b/ v plnom rozsahu využívať ubytovanie a služby, ktoré si objednal a zaplatil;

 

c/ reklamovať ubytovanie a služby, ak tieto nezodpovedajú dohodnutej úrovni, prípadne od dohody odstúpiť; reklamáciu musí zákazník podať hneď po zistení daných skutočností /najmä týkajúcich sa kvality ubytovania/ - inak reklamácia nebude uznaná.

 

2. Zákazník ma povinnosť:

 

a/ pri ubytovaní predložiť občiansky preukaz;

 

b/ pri ubytovaní v kempe v čase, keď na vrátnici nie je služba, ohlásiť sa na recepcii v Penzióne Drienok*;

 

c/ uhradiť cenu za ubytovanie podľa platného cenníka a podľa podmienok Ubytovacieho poriadku;

 

d/ oboznámiť sa s Ubytovacím poriadkom ubytovacieho zariadenia a dodržiavať ho;

 

e/ dodržiavať v čase od 22.00 hod. do 06.00 hod. v celom ubytovacom zariadení režim nočného kľudu a správať sa v tomto čase tak, aby nerušil ostatných hostí;

 

f/ priestory na ubytovanie užívať v súlade s ich určením, dodržiavať poriadok a čistotu v celom ubytovacom zariadení a tiež v celom areáli;

 

g/ bezodkladne oznámiť na recepcii potrebu vykonania opráv v priestoroch, v ktorých je ubytovaný;

 

h/ bezodkladne oznámiť na recepcii škodu, ktorú sám spôsobil v ubytovacích priestoroch;

 

ch/zákazník zodpovedá za to, aby deti, ktoré sú s ním ubytované, neporušovali Ubytovací poriadok;

 

i/ zákazník zodpovedá za to, aby zvieratá, ktoré má so sebou, neporušovali Ubytovací poriadok;

 

j/ ak je zákazník ubytovaný v zariadení v období prevádzkovania bazénov v areáli, je povinný dodržiavať prevádzkový poriadok kúpaliska.

 

 

 

Práva a povinnosti poskytovateľa ubytovania

 

1. poskytovateľ ubytovania má právo:

 

a/ požadovať od zákazníka dodržiavanie Ubytovacieho poriadku vo všetkých bodoch;

 

b/ neubytovať hosťa, ktorý je neprimerane špinavý alebo javí známky nákazlivej choroby ;

 

c/ neubytovať hosťa, ktorý je značne pod vplyvom alkoholu;

 

d/ neubytovať hosťa, ktorý bol v minulosti nedodržiaval Ubytovací poriadok v ubytovacích priestoroch Športovo-rekreačného zariadenia Drienok v Mošovciach;

 

e/ vysťahovať zákazníka v prípade nedodržiavania ktoréhokoľvek bodu Ubytovacieho poriadku zo strany zákazníka;

 

f/ vysťahovať zákazníka pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných a psychotropných látok, ktorý svojim správaním obťažuje a vyrušuje iných hostí alebo poškodzuje majetok poskytovateľa ubytovania.

 

2. poskytovateľ ubytovania je povinný:

 

a/ poskytnúť zákazníkovi ubytovanie a služby, ktoré si zákazník objednal a zaplatil,  v súlade so zaradením ubytovacieho zariadenia podľa kategorizácie ubytovacích zariadení.

 

 

 

V ubytovacích priestoroch Športovo-rekreačného zariadenia v Mošovciach je zakázané:

 

a/ fajčiť na izbách a v chatkách;

 

b/ používať na izbách a v chatkách vlastné elektrospotrebiče;

 

c/ vykonávať zmeny v ubytovacích priestoroch /sťahovanie nábytku, prenášanie nábytku a iného zariadenia ubytovacích priestorov do iných izieb a chatiek a pod./;

 

d/ v celom areáli zakladať ohniská okrem priestorov na to vyhradených;

 

e/ ponechať zvieratá, ktoré má hosť so sebou, voľne sa pohybovať po ubytovacom zariadení ako aj po celom areáli;

 

f/ ubytovaný hosť nesmie priestory na ubytovanie prenechať inej osobe;

 

g/ ubytovaný hosť nesmie umožniť ubytovať sa v ubytovacích priestoroch, v ktorých je ubytovaný,  ďalším osobám, ktoré nie sú prihlásené na recepcii;

 

h/ nosiť zbraň a strelivo alebo ich inak prechovávať v ubytovacích priestoroch celého zariadenia;

 

ch/vo všetkých ubytovacích priestoroch a v celom areáli hlučným správaním rušiť iných hostí;

 

i/ púšťať v čase od 22.00 hod. do 08.00 hod. reprodukovanú hudbu /výnimkou sú podujatia organizované poskytovateľom ubytovania alebo podujatia organizované hosťami so súhlasom poskytovateľa ubytovania;

 

j/ v čase od 08.00 hod. do 22.00 hod. púšťať reprodukovanú hudbu, ktorá by svojou neprimeranou hlasitosťou rušila ostatných hostí .

 

k/ v letnom období, keď sú v prevádzke bazény, kúpať sa mimo prevádzkových hodín bazénov.

 

 

 

V ubytovacích priestoroch Športovo-rekreačného zariadenia v Mošovciach sa neodporúča:

 

a/ peniaze, klenoty a iné cennosti nechávať na izbách, v chatkách alebo v stanoch.

 

 

 

Stornovacie podmienky pobytu

 

1.Zákazník má právo kedykoľvek bez udania dôvodu pred začatím pobytu zrušiť rezervované ubytovanie.

 

2.Pri zrušení pobytu pred nástupom platí zákazník nasledovné storno poplatky:

 

           

 

storno pred nástupom pobytu                                               storno poplatok                                 

 

            viac ako 30 dní                                                          10% z ceny pobytu

 

            29 - 15 dní                                                                 20% z ceny pobytu

 

            14 - 7 dní                                                                   30% z ceny pobytu

 

            6 -  3 dni                                                                    50% z ceny pobytu

 

            2 a menej                                                                   100% z ceny pobytu

 

 

 

3.Storno po nástupe /časti pobytu/ je možné len bez nároku vrátenia peňazí. Zákazník si môže vzniknutú škodu uplatniť v poisťovni, ak má uzatvorené cestovné poistenie.

 

 

 

 

 

 

 

Športovo rekreačné zariadenie Drienok

 

 

REKLAMAČNÝ PORIADOK

 

 

 

Úvod

 

Na zabezpečenie správneho postupu pri uplatňovaní reklamácie nedostatkov tovarov a služieb poskytovaných ŠRZ Drienok, s. r. o., vydávame tento reklamačný poriadok na základe zákona č. 250/2007 Zb. o ochrane spotrebiteľa.

 

 

 

Právo a miesto uplatnenia reklamácie

 

1. Ak klient zistí, že tovar alebo poskytnuté služby vykazujú nedostatky v kvalite alebo v rozsahu poskytnutých služieb, má právo tieto nedostatky reklamovať.

 

2. Klient uplatňuje reklamáciu ihneď po zistení nedostatku, neskôr nebude reklamácia uznaná.

 

3. Klient uplatňuje reklamáciu v prevádzke Penzión Drienok.

 

4. Klient pri reklamácii predloží doklad o zakúpení tovaru alebo služby.

 

 

 

Postup a vybavovanie reklamácie

 

1. Ak je to možné, je zamestnanec povinný vybaviť reklamáciu ihneď.

 

2. Ak nie je možné reklamáciu vybaviť ihneď, je zamestnanec Penziónu Drienok povinný spísať s klientom reklamačný zápis podpísaný zamestnancom Penziónu Drienok a klientom.

 

3. Reklamačný zápis slúži ako podklad na prešetrenie reklamácie. Vystavuje sa v dvoch vyhotoveniach – jeden obdrží klient a druhý sa uchováva v Penzióne Drienok.

 

4. Všetky reklamácie sa evidujú v Knihe reklamácií.

 

5. Klient je povinný podať pravdivé informácie týkajúce sa reklamácie poskytnutého tovaru alebo služby a byť súčinný pri vybavovaní reklamácie.

 

6. Ak je na posúdenie reklamácie potrebný odborný posudok, ŠRZ Drienok, s. r. o. je povinná písomne informovať klienta o stave vybavenia reklamácie najneskôr do 30 dní od uplatnenia reklamácie zo strany klienta.

 

7. V prípade oprávnenosti reklamácie tovaru má zákazník právo na výmenu tovaru za tovar požadovanej kvality alebo na vrátenie peňazí, ktoré zaplatil za poskytnutý tovar.

 

8. V prípade oprávnenosti reklamácie poskytnutej služby má zákazník právo na primeranú zľavu z ceny alebo na vrátenie peňazí, ktoré zaplatil za poskytnuté služby.

 

9. V prípade, že nebol spísaný reklamačný zápis, nie je možné dodatočne uplatniť reklamáciu.

 

 

 

Záverečné ustanovenia

 

1. Reklamačný poriadok je prístupný zákazníkom na viditeľnom mieste.

 

2. Na viditeľnom mieste je uvedené aj meno osoby, ktorá je oprávnená na vybavovanie reklamácií.

 

3. Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť dňom 1.1.2014

 

 

 

V Mošovciach 1.1.2014                                                        Ing. Pavel Sklenár

 

                                                                                                      konateľ

 

Pravidlá alternatívneho riešenia sporu

Cieľom zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov je vytvorenie novej možnosti pre spotrebiteľov riešiť svoj spor s predávajúcim rýchlo, efektívne, menej formálne a predovšetkým bezplatne, resp. len s minimálnymi nákladmi. Ide o dosiahnutie zmierlivého riešenia, resp. dohody medzi spotrebiteľom a predávajúcim o vyriešení sporu, ktorá sa po súhlase oboch strán s jej znením stáva záväzným právnym podkladom.

Orgánom alternatívneho riešenia sporov zo zákona sú Úrad pre reguláciu sieťových odvetví. Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a Slovenská obchodná inšpekcia. Slovenská obchodná inšpekcia je navyše v postavení tzv. reziduálneho subjektu, čo znamená, že bude oprávnená riešiť aj také spory, pri ktorých nie je určená kompetencia iných orgánov, okrem sporov vyplývajúcich zo zmlúv o poskytovaní finančných služieb.

V zmysle zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonom upozorňujeme, že spotrebiteľ musí využiť všetky zákonom dané možnosti pred tým, ako sa obráti na príslušný orgán alternatívneho riešenia sporu, napr. uplatní si svoje právo v reklamačnom konaní.

Zákon č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa ďalej nevzťahuje na spory:

 • v ktorých si právo uplatňuje predávajúci voči spotrebiteľovi,

 • pracovno– právneho charakteru,

 • súvisiace so službami všeobecného záujmu

 • súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti

 • súvisiace s poskytovaním vysokoškolského vzdelávania alebo ďalšieho vzdelávania verejnou vysokou školou alebo štátnou vysokou školou,

 • finančné služby.

  Spotrebiteľ bude mať právo v prípade, ak dôjde k sporu s predávajúcim, po tom, čo využije všetky možnosti na vyriešenie sporu, obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporu, ktorého hodnota bude vyššia ako 20,- €. Právna úprava sa vzťahuje nielen na spory „domáce“, ale aj na spory „cezhraničné“, t. j. spory medzi zahraničnými spotrebiteľmi a predávajúcimi na území SR.

  Subjekt alternatívneho riešenia sporu ukončí spor do 90 dní odo dňa jeho začatia, pričom o predĺžení lehoty o 30 dní (aj opakovane) upovedomí navrhovateľa.

  Ak spotrebiteľ nebude spokojný so spôsobom, ako predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo inak porušil jeho práva, v tom prípade má možnosť podať návrh na príslušný subjekt. Nevylučuje to možnosť riešiť svoj spor aj súdnou cestou. Aby sa zabezpečil hladký priebeh riešenia sporu, zákon vyžaduje povinné poskytnutie súčinnosti zo strany predávajúceho.

  Osoba, ktorej bude daný spor pridelený, musí postupovať pri riešení nestranne a nezávisle. Ak by poverená osoba vedela o skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na jej nestrannosť, resp. by mohlo dôjsť ku konfliktu záujmov, je povinná o tom informovať účastníkov tohto sporu. Poverená osoba navrhne účastníkom možné alternatívy riešenia a bude sa snažiť viesť celý spor  k tomu, aby sa dosiahla dohoda o vyriešení. Navrhnutá dohoda sa predloží obom zúčastneným stranám a v určenej lehote sa môžu rozhodnúť, či s daným návrhom súhlasia alebo nie. Takto uzavretá dohoda o vyriešení sporu je pre strany sporu záväzná.

  Ak by nedošlo k dohode a zároveň by bolo zistené dôvodné podozrenie, že boli porušené alebo ohrozené práva spotrebiteľa, vydá subjekt spotrebiteľovi odôvodnené stanovisko. Toto síce nemá záväznú povahu, avšak veľmi významne môže pomôcť spotrebiteľovi, ak sa bude domáhať svojich práv súdnou cestou. Spotrebiteľ má možnosť ukončiť účasť na alternatívnom riešení sporu v ktoromkoľvek štádiu.

  Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov nájdete na stránke Ministerstva hospodárstva SR – www.mhsr.sk